Integritetspolicy

Om vår integritetspolicy och oss

Denna integritetspolicy förklarar hur Lilla Huset i Småland behandlar dina personuppgifter när du gör en bokning eller bokningsförfrågan via oss, besöker vår webbplats, kontaktar oss eller använder våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig är:

Lilla Huset i Småland

Hörda 54, 341 52 Lagan

E-post: info@lillahuset.com

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Vi kommer bara hantera personuppgifter om dig när vi behöver det och detta kan inkludera följande:

 • Personuppgifter såsom ditt namn, personnummer, dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och hemadress).
 • Uppgifter om betalningar såsom betalningar som har gjorts till och från dig.
 • Bokningsuppgifter såsom boenden och tjänster som bokats via oss, bokningsreferenser och resedatum.
 • Kontakthistorik såsom e-postmeddelanden, brev, chattar och meddelanden på sociala medier till och från dig.
 • Användningsuppgifter såsom IP-adress, enhetstyp, hur du använder och interagerar med vår webbplats och e-postmeddelanden. Mer information om detta finns i vår cookiepolicy.

Tillhandahållandet av vissa personuppgifter är ett rättsligt eller avtalsenligt krav, och om du inte tillhandahåller dem kanske vi inte kan ingå eller fullgöra avtalet med dig, och kan därför annullera din bokning. Vi kommer att informera dig om detta är fallet, och vi kommer inte att ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig.

Vi samlar i allmänhet in personuppgifter direkt från dig. Om du lämnar information om andra personer när du gör en bokning gäller denna integritetspolicy för alla personuppgifter som du har lämnat om dem och du bör göra dem uppmärksamma på detta integritetspolicy.

Vi kan använda dina personuppgifter för något av de ändamål som anges nedan, beroende på hur du interagerar med oss.

Syftet med behandlingenPersonuppgifter som användsRättslig grund för behandlingen
För att vi ska kunna slutföra och hantera din bokning eller relaterade researrangemang, inklusive att ta emot betalning och göra återbetalningar.Personuppgifter BetalningsuppgifterAvtal Samtycke
Föra register över alla finansiella transaktioner med dig.BetalningsuppgifterRättslig förpliktelse
Be dig lämna ett omdöme om våra tjänster.Personuppgifter BokningsuppgifterBerättigat intresse av att få information om upplevelsen av vår verksamhet och förbättra våra tjänster
Skicka servicemeddelanden, inklusive bokningsuppdateringar och ändringar av våra villkor.Personuppgifter  Avtal   Berättigat intresse av att hålla våra kunder uppdaterade
Tillhandahålla uppgifter eller information som du kan ha begärt.PersonuppgifterSamtycke
Övervaka vår webbplats, inklusive dess prestanda och säkerhet och, där så är tillåtet, analysera beteendet hos besökare på vår webbplats så att vi kan skydda och förbättra vår webbplats.AnvändningsuppgifterSamtycke   Berättigat intresse av att upprätthålla integriteten och säkerheten på vår webbplats och tillhandahålla den bästa webbläsarupplevelsen
För rättsliga ändamål. Detta inkluderar hantering av rättsliga anspråk, säkerställande av efterlevnad av våra bokningsvillkor och andra avtal, efterlevnad av myndighetsrådgivning, lagstadgade krav och rättsliga skyldigheter samt upptäckt, förebyggande och rapportering av brott.Alla dataRättslig förpliktelse   Berättigat intresse av att skydda vår verksamhet och bistå brottsbekämpande myndigheter och statliga organ

Delning av dina uppgifter utanför Lilla Huset i Småland

För att effektivt kunna tillhandahålla våra tjänster och driva vår verksamhet kan vi dela dina personuppgifter med:

 • Ägare eller ombud för det boende du har bokat, inklusive deras tjänsteleverantörer vid behov, såsom lokalvårdare och nyckelinnehavare (detta kan inkludera ditt telefonnummer, din e-postadress och din hemadress vid behov i samband med bokningen)
 • Tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden, som tillhandahåller tjänster inom IT, systemadministration, webbhotell och -support och marknadsföring.
 • Betaltjänstleverantörer

Tredjeparter måste behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. När en tredjepart agerar för vår räkning låter vi den inte använda din information för sina egna ändamål och vi säkerställer att den har lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi kommer endast att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt baserat på mängd, beskaffenhet och känslighet för personuppgifterna, den potentiella risken för skada genom obehörigt användande eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, eventuella rättsliga eller regelbaserade krav samt eventuella relevanta branschstandarder eller -riktlinjer. När din information inte längre behövs bortskaffas eller raderas den på ett säkert sätt eller anonymiseras så att den inte längre kan kopplas till dig.

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rätt att göra följande:

 • Begära tillgång till en kopia av de personuppgifter om dig som vi har (allmänt känt som en “begäran om åtkomst för registrerad”).
 • Begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig som vi har. Kom ihåg att du kan uppdatera dina kontaktuppgifter via Mitt konto.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem (allmänt känt som “rätten att bli bortglömd”).
 • Invända mot att vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring eller, under vissa omständigheter, använder dem för berättigade intressen.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att begära att vi begränsar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, till exempel om du ifrågasätter riktigheten i den information om dig som vi har.
 • Begära dataportabilitet, varigenom vi överför de personuppgifter som du har lämnat till oss, antingen direkt till dig eller till en tredje part.
 • Återkalla ditt samtycke när vi stöder oss på ditt samtycke för att behandla din information.

Vi kan behöva begära information från dig för att få hjälp att bekräfta din identitet och identifiera den information du syftar på.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom en månad. Du har också rätt att kontakta och framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du misstycker till vår behandling av dina personuppgifter samt anser att vi hanterar dem på ett felaktigt vis. För mer information hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndigheten hemsida www.imy.se.

Vid frågor

Om du har frågor om denna integritetspolicy ber vi dig kontakta oss via e-post på info@lillahuset.com.